I klubben arbejder vi målrettet med inklusion.

For os betyder inklusion bl.a. at alle børn og unge har ret til at deltage i et relevant fællesskab. Alle børn og unge har behov for at være en del af et fællesskab, og fællesskabet skal kunne rumme og værdsætte deres mangfoldighed og forskelligheder.

Vi skaber fællesskaber, i samarbejde med medlemmerne, da vi mener at det er vigtig, at være med til at fastsætte regler, værdier og normer. Dette har betydning for medlemmernes oplevelse af meningsfuldhed og en oplevelse af at høre til i et fællesskab, samt at give dem et ejerskab.

Det er personalets ansvar, at forsøge at skabe disse fællesskaber, og i den pædagogiske praksis arbejde vi med mulighed for deltagelse i fællesskaber ud fra medlemmernes:

• indbyrdes relationer
• deres interesser
• hvad de hver især kan byde ind med
• deres ønsker og ideer

For de medlemmer som har behov for en individuel specialpædagogisk indsats, har vi Inklusionspædagoger ansat i klubben som, gennem aktiviteter og samvær, støtter den enkelte til deltagelse i fællesskaberne således, at de får mulighed for at danne bånd til jævnaldrende.

Inklusion er værdifuldt for alle. Inklusion indebærer, at børn og unge lærer at forholde sig til, håndtere og værdsætte det, som er anderledes end dem selv. Det betyder, at de bliver nysgerrige på og inspireres af det, de ikke kender og forstår, og at de bliver klogere på sig selv.

Der er for tiden 6 inklusionspædagoger ansat. De medlemmer Inklusionspædagogerne arbejder med, bliver visiteret til klubben via CVI (Det centrale visitationsudvalg). Inklusionspædagogerne råder over et basisrum (Basen) i klubben, hvor medlemmerne kan trække sig til et mere overskueligt miljø.

Inklusionspædagogerne samarbejder med forældre, PPR, familierådgivere, skoler og andre relevante instanser.

Medarbejderne i klubben har været på et længere kursusforløb i arbejdet med inklusion og inkluderende pædagogik.